top of page
Algemene voorwaarden

Birgit Puttemans – BiLi Foto & Design
BTW: BE0753.833.124
Adres: Tiensestraat 91, 3200 Aarschot

Foto’s en designs gemaakt door BiLi behoren standaard tot het portfolio. Dit wil zeggen dat ik ze mag publiceren voor promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen, foto wedstrijden, publicaties in print en op het internet (website, facebook, instagram …)

Indien u geen toelating geeft dient u voorafgaand aan de fotosessie mij hiervan via mail te informeren via birgitputtemans@outlook.com.

Een boeking is definitief, indien deze last minute (minder dan 3 weken voor datum) wordt geannuleerd of verkort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies.

Voor een fotoreportage op een event of feest, kom ik ongeveer een half uur voor de aanvang van het afgesproken startuur. Deze tijd dient om kennis te maken, de laatste details te horen, eventueel de locatie te verkennen en indien nodig alle spullen klaar te zetten. Tijdens die tijd worden er nog geen foto’s genomen.

Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.

BiLi maakt een selectie uit alle gemaakte foto’s. Deze foto’s worden zorgvuldig bewerkt. Het bewerken van de foto’s is een belangrijk onderdeel van mijn service. Onafgewerkte of niet geselecteerde foto’s worden nooit geleverd omdat ik het belangrijk vind dat alle foto’s die afgeleverd worden dezelfde kwaliteit en stijl uitstralen.

BiLi bewerkt alle foto’s in een eigen stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan. BiLi zorgt er steeds voor dat er zowel foto's in kleur als in zwart-wit worden afgeleverd. Afgeleverde zwart-wit foto's worden NIET omgezet naar kleur. Er bestaat geen discussie over de manier van bewerking door de fotograaf, je kiest een fotograaf op basis van de stijl van bewerking dus overweeg dit goed vooraleer je tot een boeking overgaat.

De bewerkte foto’s worden afgeleverd in een persoonlijke online galerij. Deze blijven minstens 2 jaar zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslagen.

Digitale bestanden die je download, worden steeds zonder watermerk aangeleverd.

Het fotografisch werk van BiLi is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Hoewel de fotograaf tijdens elke sessie heel veel beelden maakt, wordt slechts een selectie ervan weerhouden. Alleen afbeeldingen die voldoen aan de artistieke standaard van de fotograaf, en die een integraal deel van het verhaal uitDe maken, worden opgenomen in de uiteindelijke fotogalerij.

Afbeeldingen die onscherp zijn of niet voldoen aan de kwaliteitsstandaard van de fotograaf worden direct en definitief verwijderd. De fotograaf biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden noch raw-bestanden.

Bij gebruik van afbeeldingen op social media zorg je ervoor BiLi Foto & Design bij elke foto te vermelden (of te taggen).

Bij verlies van foto’s terwijl de termijn voorbij is zal BiLi een administratiekost aanrekenen van 30 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s.

Foto’s blijven 5 jaar in het archief voor verwijdering. Nadien kan u deze niet meer opvragen.

BiLi is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending per post.

BiLi is een kleine onderneming, dat wil zeggen dat er in de prijzen vermeld op de site, uitgedrukt in euro, geen BTW aangerekend wordt. Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Fotoreportages kunnen niet ingekort worden, de afgesproken termijn wordt voldaan. Een shoot verlengen kan wel indien het voor de fotograaf past (dit in functie van andere gemaakte afspraken).

Elke aankoop is bindend: bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, neemt een gelijkwaardige fotograaf over met dezelfde stijl. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald en wordt hij vergoedt met een gratis minishoot.

Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering.

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever; 

indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;

lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;

verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

BiLi is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

Alleen cadeaubonnen van BiLi zijn geldig.
Bij verlies van cadeaubonnen kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.

De opdrachten die ik uitvoer voor BiLi zijn in bijberoep, wat wil zeggen dat ik niet altijd onmiddellijk zal antwoorden op vragen die gestuurd worden. Ik doe mijn best om ze zo snel mogelijk te beantwoorden, maar hou er rekening mee dat dit even kan duren.

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.
In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

 

FACTURATIE EN BETALINGEN

De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE32 7360 7399 5102 op naam van Birgit Puttemans, na toezending van factuur en voor levering van de beelden of producten.

Bedragen zijn verschuldigd binnen de 30 dagen na factuurdatum

 

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Birgit Puttemans zich het recht om alle verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlinteresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Leuven en de Ondernemingsrechtbank te Leuven.

 

UITVOERING OPDRACHT

Birgit Puttemans zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
Birgit Puttemans bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.
Birgit Puttemans heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN: INTELLECTUEEL EIGENDOM

De content is beschermd door auteursrecht.
Birgit Puttemans kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht , een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.
De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:
– Het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen.
– Het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen.
– Zonder enige beperking van tijd.
Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:
– Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Birgit Puttemans en de opdrachtgever.
Birgit Puttemans behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Leuven. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.

 

Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij contact opnemen via birgitputtemans@outlook.com.

bottom of page